Projecte i Direcció d'obra de la rehabilitació del CAP Güell

31/01/2020

Realització del projecte, Direcció d’Obra i Pla de seguretat i salut en la rehabilitació de la planta 1 del CAP Güell de Girona.

Projecte i Direcció d'obra de la rehabilitaciño del CAP Güell

Ditecsa ha realitzat els treballs d’enginyeria a la construcció, obra civil i instal·lacions per la rehabilitació parcial de la P1, al CAP Güell, per destinar els espais a consultes d’àmbit ambulatori i espais complementaris.

S’ha efectuat la direcció de l’obra, i la coordinació de seguretat i salut durant l’execució d’acord amb les directrius del projecte mitjançant les visites necessàries per el correcte desenvolupament d’obra conjuntament amb la propietat o el seu representant durant el període d’execucció dels treballs.

Hem vetllat per tal que les condicions de seguretat laboral estiguin d’acord amb la vigent reglamentació mitjançant el pla de seguretat i salut establert en el projecte.