SUPORT A GAS NATURAL

SERVEIS DE SUPORT A EMPRESES DISTRIBUIDORES DE GAS

A més de l’ampli ventall de treballs que genera l’enginyeria industrial, se’n deriven d’altres que complementen la gestió tècnica de DITECSA i comporten un valor afegit del servei que s’ofereix al client.

Dintre d’aquest àmbit, podem indicar que per a GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA es realitzen tràmits d’autoritzacions per a construcció d’infraestructures, estudis de mercat, estudis tècnics i de viabilitat d’infraestructures de gas natural, projectes tècnics d’extensió de xarxes, projectes constructius de plantes de GNL (gas natural liquat) i plantes de GLP (propà), gestió comercial per contractació de nous punts de subministrament, etc.
PROJECTES I TRÀMITS D’AUTORITZACIONS

Les empreses distribuïdores de serveis (energia i comunicacions) necessiten de constants ampliacions i modificacions en les seves infraestructures i xarxes de distribució. Aquestes intervencions, realitzades en terreny de titularitat pública o privada, requereixen autorització pels organismes afectats, habitualment són els ajuntaments però també poden ser altres organismes com Confederacions Hidrogràfiques, Generalitat de Catalunya, etc. i altres serveis públics (abastament d’aigua, distribució d’electricitat, telefonia, comunicacions, etc.) així com també gestions de mutus acords de servitud de pas amb privats.

Les sol·licituds d’aquestes autoritzacions han d’anar acompanyades de la documentació corresponent, com pot ser projecte tècnic, estudi seguretat i salut o documents específics per a cada organisme o entitat al que es lliura.

Tenint en compte la diversitat d’organismes i les diferents peculiaritats fan que la gestió, tramitació i posterior seguiment necessitin una dedicació i especialització en aquest tipus de treballs sistemàtics i amb cert contingut tècnic.

Fa més de 20 anys que DITECSA, com enginyeria amb reconeguda experiència, realitza i està especialitzada en l’obtenció d’autoritzacions per aquest tipus de gestions.

En aquest aspecte DITECSA realitza un claus en mà que contempla:

 • Confecció de la totalitat de documentació de l’expedient.
 • Tramitació davant els organismes corresponents amb la rapidesa necessària.
 • Seguiment fins a la finalització del tràmit i obtenció de la corresponent autorització i /o servitud de pas.
 • Informació puntual i continuada de l’estat de la tramitació via WEB (gestió de llicències de gas natural).
 • Pagament de taxes i dipòsits d’avals.

ALTRES SERVEIS DE SUPORT

 • Accés a plataforma de serveis afectats i obtenció dels mateixos d’altres companyies de serveis (Telefònica, Aigües, Distribuïdores elèctriques, etc.).
 • Simulació 3D d’implantació d’infraestructures de distribució de gas en el territori (armaris de regulació, plantes de gas natural liquat,…)
 • Projectes constructius d’obra civil d’instal.lacions de gas natural (nusos de vàlvules, armaris de regulació soterrats, plantes de gas natural liquat,…)
 • Geomàrqueting (búsqueda i localització de potencials punts de subministrament), geolocalització, obtenció de dades i publicació de resultats en google earth o eines web (instamaps).
 • Gestió comercial de contractació de nous punts de subministrament dels mercats del gas natural 3.3, 3.4 i Gran consum.
 • Gestió comercial de contractació de Nova Edificació.
 • Preparació de presentacions i de campanyes publicitàries.
 • Captura i Digitalització de plànols.
 • Estudis de mercat.
 • Gestió de llicencies i permisos d’obres.