SOSTENIBILITAT

Img_2

 

Eficiència energètica

Des de 1977, Ditecsa s’ha mantingut com una empresa enfocada a oferir serveis energètics i de l’enginyeria prioritzant l’eficiència en tots els processos. Volem compartir aquests valors i creiem que és interessant per a tota organització poder conèixer en detall com reduir la despesa energètica i com aconseguir que el seu procés empresarial utilitzi la mínima quantitat de recursos.

Eficiència energètica
L’estalvi energètic és, cada vegada més, una de les principals preocupacions per als nostres clients a l’hora de valorar la viabilitat dels processos productius en curs o planificats. Si es té en compte que els últims 10 anys el preu de l’electricitat s’ha duplicat, es fa obvi pensar que fer un bon ús de l’energia no és una opció, sinó una necessitat.
Mitjançant el servei d’auditoria energètica integral, DITECSA es reafirma en el compromís amb els seus clients per tal d’aportar-los valor afegit en el camp de l’eficiència energètica.
Conèixer quant, com i on es consumeix l’energia a la seva empresa és el primer pas d’un camí de llarg recorregut que ha de concloure en estalvis d’entre el 15 i 30% del consum d’energia actual.
Gràcies a un diagnòstic exhaustiu i transparent dels equips consumidors d’energia a la seva empresa ens comprometem a obtenir uns resultats que s’ajustin a la situació real, així com la proposta de solucions econòmicament viables i buscant sempre el menor període de retorn possible.
L’únic mètode per aconseguir els resultats esperats és realitzar una campanya de mesures de camp efectiva:

 • Instal·lació d’analitzadors de xarxa
 • Realització de termografies
 • Instal·lació de cabalímetres
 • Control i registre de temperatures
 • Anàlisi de fums de combustió en calderes
Les quals abracen el ventall més ampli d’equips de les seves instal·lacions:
 • Compressors d’aire,
 • extrusores,
 • injectores,
 • bombes d’aigua/aire,
 • equips de climatització,
 • equips informàtics (CPD + climatització),
 • il·luminació,
 • refredadores,
 • torres de refrigeració.
Amb el servei de Gestió Energètica Integral, el client pretén donar un pas endavant en la manera d’afrontar la reducció en la despesa energètica de la seva empresa.
Conèixer quant, com i on es consumeix l’energia i els diferents sub-consums de les instal·lacions és el primer pas d’un camí de llarg recorregut que ha de concloure en estalvis d’entre el 15 i 30% del consum d’energia actual.
 • La utilització de les millors eines per tal d’aconseguir els millors resultats:
Ditecsa posa a la disposició del client
Estudiem el client cas a cas, utilitzant una sistemàtica ordenada i pautada adaptant-la a les diferents necessitats segons les característiques de la indústria.
efi
L’estudi conclou, en el cas de considerar-ho necessari, amb la proposta d’un seguit de modificacions i redisseny d’instal·lacions o processos productius de la industria per tal de poder fer efectiva aquesta millora en l’eficiència dels recursos energètics.Mitjançant un contracte de prestació de serveis, Ditecsa es posiciona com a gestor energètic de les instal·lacions mitjançant la monitorització en temps real dels consums d’electricitat, gas i aigua, durant un període determinat per dur a terme un estudi eficaç, amb un alt nivell de contacte amb el client i l’absolut compromís en els resultats obtinguts.

 

Optimització energètica

Auditories energètiques

A Ditecsa entenem el servei d’auditoria energètica com el primer pas del procés que ha de conduir la seva empresa a reduir els costos energètics.
Realitzem un diagnòstic exhaustiu i transparent dels equips consumidors d’energia a la seva empresa, amb la finalitat de quantificar-ne el consum i valorar si l’ús actual és energèticament eficient.
 • Compressors d’aire
 • Extrusores
 • Injectores
 • Bombes d’aigua/aire
 • Equips de climatització
 • Il·luminació
 • Refredadores
 • Torres de refrigeració
 • Altres
Gràcies a les mesures de camp realitzades (instal·lació d’analitzadors de xarxa, termografies, cabalímetres, data logger per registre de Tª, anàlisi de fums de combustió en calderes,…) podem elaborar un informe detallat amb les mesures d’estalvi més efectives i amb períodes de retorn més rentables.
Aquesta radiografia de la seva empresa es completa amb un estudi detallat de les factures de gas i electricitat, en què s’estudien els preus de l’energia pactats amb les comercialitzadores i es valora la millora d’aquests segons els preus de mercat actualitzats als quals tenim accés com a gestors energètics .
Conscients de la falta de crèdit per a noves inversions, prioritzem la implantació de solucions de gestió i control dels equips existents, en col·laboració amb partners que ofereixen qualitat i resposta en el servei ofert.Optimització de la factura elèctrica
El servei d’optimització de la factura elèctrica consisteix en:
 • Optimització de la potència contractada (terme fix)
  • Identificació de recàrrecs/sobrecontractacions de potència
  • Estudi tècnic per reduir-ne el cost (factures i corba quarthorària de potència)
  • Proposta de la nova potència a contractar
 • Identificació, quantificació i proposta de solucions per a recàrrecs de reactiva
 • Valoració de l’actual preu de l’energia, segons la situació actual del mercat elèctric.
Mitjançant aquest servei el client aconsegueix uns estalvis immediats, ja que aconsegueix reduir imports fixes com el terme de potència, amb un pes d’entre el 10 i 15% en la factura elèctrica.
El client ha de conèixer que els tràmits de reducció de potència no tenen cap cost associat i, suposant que augmenti el consum per un augment de la producció, es pot contractar una potència superior al cap de 12 mesos.Seguiment i control de factures
Per a clients de gran consum o clients multipunt oferim un seguiment mensual de les seves factures, en què ens assegurem que els imports facturats són correctes.
 • Simulació de la factura mitjançant la telemesura directe del comptador de companyia. Aconseguint anticipar-se a factures d’imports inesperats.
 • En cas d’errors de facturació, ens avancem al pagament de la factura errònia amb la reclamació pertinent a la comercialitzadora.
Informe periòdic amb l’evolució del consum i cost del gas i electricitat de la seva empresa. Molt útil per a establir i comparar ratis energètics amb els indicadors de producció de l’empresa.