Pla transparència

tRanSparÈncia
RSE Responsabilitat Social Empresarial
Logo RSEEl Consell General de Cambres de Catalunya en col·laboració amb el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat posen en marxa el programa tRanSparÈncia: projecte que té per objectiu la implantació de la Responsabilitat Social Empresarial al llarg de la cadena de proveïment.
Es tracta d’un projecte pioner a nivell mundial destinat a fomentar una major competitivitat de les pimes catalanes. La promoció d’un nou model de relació entre les grans multinacionals amb seu a Catalunya i les seves pimes proveïdores, basada en una corresponsabilitat per impulsar les pràctiques de gestió responsables al llarg de la cadena de subministrament. El programa compta amb la direcció tècnica del Global Reporting Initiative, el referent mundial en elaboració de memòries de sostenibilitat.
El procés s’inicia amb la selecció de 11 grans empreses catalanes que participen com a mentores de les pimes proveïdores, entre elles Gas Natural Fenosa.
tRanSparÈncia: va a oferir  suport a DITECSA, com pime catalana i proveïdora de Gas Natural Fenosa, per  incorporar sistemes de gestió basats en la Responsabilitat Social mitjançant la realització d’accions de formació i oferint recursos i suport per iniciar i continuar un procés de presentació d’informes, i millorar la gestió de la sostenibilitat i el rendiment.
Al llarg de l’any 2011, DITECSA va a ser una de les 65 pimes participants va a rebre el suport per part de personal especialitzat per a l’avaluació i la diagnosi de les seves pràctiques i per a establir plans de millora i elaborar informes d’evolució destinats a comunicar els avenços i consolidar les seves relacions comercials amb les grans empreses.
L’objectiu d’aquest procés revertirà en una consolidació de les empreses participants i de les relacions comercials entre les pimes i les grans empreses, i en una millora de les relacions laborals existents a les pimes catalanes.
Aquest projecte està subvencionat pel SOC i el Fons Social Europeu, d’Acord amb el programa d’ajuts a projectes Innovadors, regulat per l’Ordre TRE/293/2010.
L’abast de la memòria de DITECSA, cobreix la totalitat de les activitats de l’empresa. Les dades corresponen a l’anualitat de 1 de gener de 2011 a 31 de desembre de 2011. Hem intentat mostrar dades d’anys anteriors per tal d’analitzar l’evolució. L’empresa té com a objectiu seguir publicant la memòria de sostenibilitat amb periodicitat triennal.