Pla d’igualtat

Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Homes i Dones de Ditecsa

publicacio18La direcció de Ditecsa, va instar, de manera oficial, l’elaboració d’un pla d’igualtat entre homes i dones, i que aquest fos redactat durant l’any 2010.
A tal efecte, es crea una “Comissió per al Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Homes i Dones”. Les seves funcions són iniciar el procés d’elaboració del pla d’igualtat, vetllar per la seva implementació, afavorir-ne la difusió, i incrementar el contacte amb altres empreses compromeses amb la igualtat entre gèneres.

Tenint en compta la “Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per  la igualtat efectiva de dones i homes“, la qual estableix que les empreses han d’elaborar un pla d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones. Aquest pla ha de tenir la finalitat d’evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones. Estableix que els plans han de projectar uns objectius que incloguin aspectes com l’accés no discriminatori al treball, la classificació de personal, la promoció i la formació, les retribucions, l’ordenació del temps de treball per a afavorir la conciliació laboral, personal i familiar, i la prevenció de la vexació sexual i la discriminació per raons de sexe o gènere.

L’Avenç del Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Homes i Dones de Ditecsa  va ser aprovat per la direcció al setembre de 2010. Aquest document detalla els objectius del Pla, la seva estructura i el procés de desplegament. La implicació activa de la comissió d’Igualtat en la discussió sobre el disseny del Pla és un element clau d’aquest procés, per la qual cosa es plantegen una sèrie d’activitats de difusió i participació. Al mateix any Ditecsa,  és va a presentar a la convocatòria de subvencions d’empreses catalanes per portar a termini el Pla.

En el transcurs de l’any 2011, es va dur a terme l’elaboració del Pla d’Igualtat, subvencionat pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, seguint els passos marcats en l’Avenç del Pla. El procés de diagnosi va ser fonamental per al disseny del pla d’acció, així com totes les activitats que van permetre la implicació dels treballadors,  principalment l’enquesta i la jornada participativa.

Finalment, al novembre de 2011,  la direcció designa a l’agent d’Igualtat per fer el seguiment, formació i promoció tant interna com externa del Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes.

Consulta el Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes de Ditecsa: (formulari)