RENOLIT – ENGINYERIA CONSTRUCCIÓ FONAMENTACIO I ESTRUCTURA COBERT

Antecedents i abast

L’empresa RENOLIT, per tal de poder efectuar treballs associats a un nou procés, ha procedit a la construcció d’un nou edifici cobert amb annex, pel que ha requerit treballs d’enginyeria sobre la seva fonamentació i estructura.

Treballs executats

DITECSA ha procedit a la realització d’un projecte bàsic per la sol·licitud de llicència d’obres, i d’un projecte executiu, per a la descripció i justificació de les actuacions. El projecte ha servit de base per la disposició de pressupostos d’execució i per la seva realització efectiva.

També s’ha efectuat la direcció tècnica facultativa i la coordinació de seguretat i salut en l’execució.

Característiques particulars

  • Anàlisi lay-out.
  • Fonamentació amb sabates superficials i bigues de lligat.
  • Estructura metàl·lica.
23
Client

RENOLIT

Any d´execució
2014
Població
Sant Celoni (Barcelona)
 fonamentacio i estructura1