ENGINYERIA CONSTRUCCIÓ. NOVA SALA DE CALDERA DE VAPOR

Antecedents i abast

L’empresa PROTEIN, per tal d’ampliar la seva capacitat de producció de vapor d’aigua, ha procedit a la construcció d’una nova sala de caldera.

Treballs executats

DITECSA ha procedit a la realització d’un projecte bàsic per la sol·licitud de llicència d’obres, i d’un projecte executiu, per a la descripció i justificació de les actuacions. El projecte ha servit de base per la disposició de pressupostos d’execució i per la seva realització efectiva.

També s’ha efectuat la documentació associada a l’actualització de la llicència de l’activitat, la direcció tècnica facultativa i la coordinació de seguretat i salut en l’execució, i s’ha procedit al registre de les instal·lacions afectades per reglament de seguretat: Equips a pressió, Instal·lació de gas combustible.

Característiques particulars

  • Fonamentació amb sabates corregudes superficials.
  • Estructura i tancaments constituïts per murs de formigó armat amb densitat d’armat d’acord amb la ITC EP-1 del REP.
  • Obertura amb portal metàl·lic desmuntable resistent.

 

Client

PROTEÏN S.A.

Any execució

2015-16

POBLACIÓ

Celrà (Girona)