QUALITAT

La direcció de Disseny Tècnic DITECSA, SA amb el propòsit d’aconseguir els seus objectius estratègics decideix adoptar un sistema de gestió de la qualitat mitjançant el qual pugui:
 • Assegurar el futur de l’empresa i el seu desenvolupament
 • Implantar i mantenir actualitzat el sistema de qualitat, que compleixi amb els requisits de la norma UNE EN ISO 9001:2008 que són d’aplicació, tot considerant la qualitat un factor clau en els nostres serveis, els quals hem d’assumir amb responsabilitat per tota l’organització.
 • Revisar i establir anualment uns objectius, dels quals s’assignaran responsables pel seu seguiment i implantació.
 • Proporcionar els mitjans necessaris (materials, econòmics, humans, …) per garantir el bon funcionament del sistema.
 • Oferir i donar nous serveis i noves propostes que s’ajustin a les necessitats actuals i futures dels nostres clients.
 • Assegurar el compliment de les condicions pactades amb el client, així com la confidencialitat i protecció de les seves dades.
 • Que tots els treballs realitzats satisfacin les necessitats del client.
 • Conèixer el grau de satisfacció del client com a eina d’avaluació per a la millora contínua.
 • Integració i participació de tot el personal en el desenvolupament de l’empresa, sustentada en una continuada formació i motivació.
 • Analitzar periòdicament els diferents indicadors de seguiment per tal de detectar les accions a realitzar per a garantir la millora contínua.
 • Establir reunions periòdiques de Direcció / Gerència amb el comitè de qualitat per analitzar, planificar, realitzar accions i/o objectius i avaluar els resultats obtinguts; per tal de seguir amb la millora contínua i donar continuïtat al creixement de l’empresa.
 • Avaluar periòdicament els serveis rebuts dels proveïdors, per tal de prevenir o corregir les possibles incidències.
 • Treballar per garantir la disponibilitat, confidencialitat i seguretat del sistema informàtic.
 • L’objectiu final és seguir la ISO 27000 fins poder obtenir la certificació en un termini màxim de tres anys.
 • La política de qualitat de DITECSA serà la referència per orientar tots els objectius cap a la consecució del desenvolupament empresarial.