ENTRADA EN VIGOR EL NOU REGLAMENT D’INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS.

El Ministeri d’Economia, Industria i Competitivitat, ha publicat el nou RIPCI (Reglament de instal·lacions de protecció contra incendis), el 12 de Juny 2017.  BOE Aquest nou Reglament, substitueix i deroga el Reglament del 1993, quasi 24 anys més tard de la primera publicació. L’entrada en vigor d’aquest, serà a partir del 12 de Desembre del 2017. Com a novetats, cal destacar: L’adaptació a les exigències dels materials de la construcció i exigències del marcat CE. Regular el règim d’inspeccions periòdiques al qual estaran sotmeses les instal·lacions, certificats de qualitat dels…

PROJECTE D’UN CENTRE DE JARDINERIA

DITECSA realitza el projecte d’un nou complex de jardineria amb diverses edificacions situat a la població de Salt a nom de CENTRE VERD. El complex ocupa un total de 11.222 m2 amb tres edificis amb un total d’uns 2.000 m2. Aquest nou equipament té un disseny amb estructura de fusta amb pòrtics de 25 m de llum.