REGLAMENT D’EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS

Nou reglament d’emmagatzematge de productes químics i les seves instruccions complementaries. El Misteri d’Economia Industria i competitivitat, ha publicat el nou REPQ (Reial Decret 656/2017, de 23 de juny, per el que s’aprova el Reglament d’Emmagatzematge de Productes Químics i les seves Instruccions Tècniques Complementaries MIE APQ 0 a 10, publicat el 25 de Juliol de 2017) https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/25/pdfs/BOE-A-2017-8755.pdf   (BOE)   Aquest nou Reglament, substitueix i deroga el Reial Decret del 6 d’Abril 379/2001 i les seves IT MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-6 i MIE APQ-7…

ENTRADA EN VIGOR EL NOU REGLAMENT D’INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS.

El Ministeri d’Economia, Industria i Competitivitat, ha publicat el nou RIPCI (Reglament de instal·lacions de protecció contra incendis), el 12 de Juny 2017.  BOE Aquest nou Reglament, substitueix i deroga el Reglament del 1993, quasi 24 anys més tard de la primera publicació. L’entrada en vigor d’aquest, serà a partir del 12 de Desembre del 2017. Com a novetats, cal destacar: L’adaptació a les exigències dels materials de la construcció i exigències del marcat CE. Regular el règim d’inspeccions periòdiques al qual estaran sotmeses les instal·lacions, certificats de qualitat dels…