INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS

Gestió integral gas

INSTAL·LACIONS RECEPTORES DE GASOS COMBUSTIBLES I ENERGIESclip_image001

Per Gas Natural Servicios SDG, SA es realitzen estudis tècnics i de viabilitat d’instal·lacions de centrals de producció d’energia en el sector industrial i terciari. Tanmateix es realitzen instal·lacions “claus en mà”.
També per a diverses empreses del grup Gas Natural Fenosa, s’han realitzat diverses instal·lacions integrals (gas, climatització, cogeneració i cuines) en el sector terciari i industrial, entre altres:

 • Piscina de Palau (Girona)
 • Hospital Josep Trueta, Clínica Girona
 • Enri 2000, SA
 • Manipulats del Ter, SA

 

clip_image003

Com activitat relacionada amb les instal·lacions de gas es gestiona el control i el manteniment de més de mil instal·lacions de gas combustible per usuaris directes i per instal·lacions propietat de Gas Natural Servicios, sdg, SA.

 

 

INSTAL·LACIONS

 • Disseny, direcció i execució d’instal·lacions energètiques.
 • Manteniment d’instal·lacions industrials.
 • Construcció d’armaris de regulació.
 • Càlcul i disseny de plantes de cogeneració.

clip_image005

GESTIÓ INTEGRAL DE XARXES I INSTAL.LACIONS DE GAS

inst_gestL’ampli ventall d’ofertes d’equips juntament amb la necessitat d’una especialització en l’execució de xarxes de distribució de gas canalitzat i/o instal·lació receptora, sovint fa que el promotor delegui la seva gestió a professionals, com és el cas de DITECSA, que fa més de 30 anys que es dedica a les tasques d’enginyeria en infraestructures gasistes.inst_gest2

Aquest sistema d’execució, contra el que inicialment pugui semblar, permet major seguretat i qualitat, un abaratiment en els costos i una major rapidesa en el lliurament de les obres. A més, permet una millor coordinació amb la resta d’industrials.

Seguretat:
La coordinació en matèria de seguretat laboral tant en la fase de projecte com en la d’execució permet garantir la seguretat del personal que l’executa. La normativa vigent obliga a un seguiment acurat d’aquestes tasques.

 

 

CANALITZACIÓ I XARXES DE GAS – EMMAGATZEMATGE I TREBALLS AUXILIARS A L’INDUSTRIA GASSISTA

clip_image01

 

 

 

Gràcies a la col·laboració amb diverses distribuïdores de gas canalitzat (Repsol Gas i Gas Natural Fenosa), DITECSA ha adquirit una amplia experiència en canalització de xarxes públiques i treballs auxiliars com ho demostren els treballs més singulars realitzats en aquest camp.

 

 

 

 

 

 • Planta d’emmagatzematge i xarxa de distribució GLP als municipis i nuclis de:clip_image03
  • Santa Pau (Garrotxa)
  • Viladrau (Osona)
  • Ribes de Freser (Ripollès)
  • La Seu d’Urgell (Alt Urgell)
  • Urb. Can Potxa (Santa Pau)
  • Nucli dels Termes (Llorà)
  • Municipi de Peralada (Peralada)
  • Urb. Arbúcies (Arbúcies)
 • Projecte
  constructiu planta de Gas Natural Liquat de 60 m3 de Castelló d’Empúries (Girona)
 • Projecte d’entubament de 2.000 metres de canonada de polietilè dins de canonada d’acer 14″ Pedret – Montjuic (Girona)
 • Disseny de pou de vàlvules soterrat amb vàlvules motoritzades per a gasoducte d’APA Sant Julià de Ramis
 • Disseny d’estacions de regulació i mesura soterrades de Q= 5.000 Nm3/h d’APA a MPB
 • Projecte d’instal·lació d’ànodes de sacrifici, inserció de vàlvules, millora del revestiment i TP’s en gasoductes d’APA i APB.
 • Definició dels condicionants tècnics per a afectació d’altres serveis i infraestructures sobre gasoductes de gas natural.
 • Disseny del traçat de gasoductes de transport secundari d’APA i afectacions sobre particulars.
 • Projecte constructiu d’escomeses d’APA al sector industrial.
 • Redacció del projecte anual de construcció de les instal·lacions de distribució per a MOP <= 16 bar a l’àmbit de Catalunya.
 • Redacció del projecte anual de manteniment de les instal·lacions de distribució per a MOP <= 16 bar en l’àmbit de Catalunya.
 • Redacció d’estudi d’impacte ambiental xarxa distribució AP sector industrial.
 • Projecte i disseny d’Estacions de control remot per a motorització de vàlvules.
 • Redacció del Projecte de les instal·lacions de transport secundari amb pressió màxima d’operació MOP<= 60 bar a fer durant l’any 2011 a Catalunya.
 • Disseny de gàbia per a l’accés de treballadors per a la de canonada d’acer aèria en alçada superior a 50 metres.

Els coneixements de DITECSA en el camp de les energies i en especial dels gasos combustibles, fa que Gas Girona, SA (després Gas Natural SDG, SA), encarregués les primeres grans instal·lacions de gas pel sector terciari i industrial (primer amb aire propanat i més tard amb gas natural). Des de llavors, s’han realitzat multitud de treballs energètics i industrials, entre ells:

 • Més de 500 dipòsits de GLP instal•lats
 • Manteniment de més de 1.500 dipòsits de GLP
 • Execució i manteniment de centrals de cogeneració a gas i biogàs
 • Execució i manteniment d’instal•lacions de centrals tèrmiques
 • Execució i manteniment d’instal•lacions de gas natural en Ap, Mpb i Mpa
 • Execució i manteniment d’instal•lacions d’emmagatzematge de productes químics
 • Execució i manteniment d’aparells a pressió
 • Estudis de viabilitat energètica
 • Estudis de mercat per la gasificació de nuclis i municipis

Actualment DITECSA col•labora activament en l’execució i gestió de centrals tèrmiques amb Gas Natural Servicios sdg, SA (del grup Gas Natural Fenosa). Tanmateix, es realitza el manteniment de més de 100 instal•lacions industrials de gas natural.DITECSA disposa de totes les autoritzacions administratives necessàries per desenvolupar els treballs d’instal•lacions de gas, electricitat, energia, pressió, etc.

 • Empresa acreditada en el sector de la construcció de Catalunya (REA)
 • Empresa inscrita en Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC)
 • Empresa instal•ladora de gas categoria A
 • Empresa instal•ladora d’electricitat baixa tensió categoria especialista
 • Empresa instal•ladora d’instal•lacions petrolíferes categoria 2
 • Empresa instal•ladora d’instal•lacions tèrmiques (RITE)
 • Empresa instal•ladora d’equips a pressió
 • Empresa reparadora d’equips a pressió
 • Empresa autoritzada per la prevenció de legionel•losi
 • Personal acreditat per l’elaboració de Plans d’Autoprotecció (PAU) per la Generalitat de Catalunya

Project Management

 

GESTIÓ INTEGRAL D’OBRES I INSTAL.LACIONS
(Project Management)

L’execució d’un projecte claus en mà

L’òptima execució en qualsevol obra esdevé com a resultat d’un conjunt de factors.
Ditecsa creu en un procés metòdic i rigorós, basat en l’experiència i la major satisfacció del client.prog_foto

 •   Projecte executiu
 •   Gestió de contractació
 •    Evaluació d’ofertes
 •    Direcció d’obres:
  •    Control i planificació
  •    Control de la qualitat i l’execució
  •    Coordinació de seguretat i salut
  •    Mesures i certificacions
  •    Gestió d’obres
  •    Realització de proves i recepció de maquinària
  •    Plànols “as built”
  •    Programes d’operacions i manteniment
  •    Obtenció i gestió de permisos
  •    Legalitzacions, llicències i autoritzacions.
  •    Compliment de normatives

Planificació i Seguimentclip_image004

 • Coordinació en matèria de seguretat, tant en el projecte com en l’execució.
 • Garantir qualitat mitjançant la correcte selecció d’equips i d’industrials que intervindran en l’obra.
 • Ditecsa informa i proposa els millors professionals amb els quals col·laborarà per dur a terme qualsevol tipus de projecte. El coneixement del mercat i l’experiència ens permeten optimitzar el cost econòmic final de l’obra.
 • Establir un ordre rigorós en l’execució del projecte ens permet garantir uns terminis en l’entrega i finalització de l’obra

Manteniments

-Garantir qualitat mitjançant la correcte selecció d’equips i d’industrials que intervindran en l’obra.
-Ditecsa informa i proposa els millors professionals amb els quals col·laborarà per dur a terme qualsevol tipus de projecte. El coneixement del mercat i l’experiència ens permeten optimitzar el cost econòmic final de l’obra.
-Establir un ordre rigorós en l’execució del projecte ens permet garantir uns terminis en l’entrega i finalització de l’obra
En general totes les instal·lacions necessiten un mínim de manteniment preventiu amb la finalitat de garantir i continuar servint per la finalitat que s’espera d’elles i evitar danys a les persones i bens. Per aquest motiu, la normativa obliga als usuaris de les instal·lacions a mantenir-les en perfecte estat d’us i de seguretat.
Per la seva potencial perillositat, les instal·lacions de gas són les que requereixen major especialització i experiència en el manteniment, només d’aquesta manera pot garantir-se la seva seguretat i fiabilitat.
Des dels nostres inicis, a DITECSA gestionem i donem el servei de manteniment a més de 1000 instal·lacions de gas, tant de propà com de gas natural, i disposant-ne dels recursos tècnics i humans necessaris per garantir la resolució de qualsevol eventualitat o requeriment. L’experiència i eficàcia d’aquest servei ha fet merèixer la confiança de Gas Natural Servicios SDG, SA, i per això els hi gestionem una bona part de les instal·lacions que en són propietaris.