ENTRADA EN VIGOR EL NOU REGLAMENT D’INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS.

El Ministeri d’Economia, Industria i Competitivitat, ha publicat el nou RIPCI (Reglament de instal·lacions de protecció contra incendis), el 12 de Juny 2017.  BOE Aquest nou Reglament, substitueix i deroga el Reglament del 1993, quasi 24 anys més tard de la primera publicació. L’entrada en vigor d’aquest, serà a partir del 12 de Desembre del 2017. Com a novetats, cal destacar: L’adaptació a les exigències dels materials de la construcció i exigències del marcat CE. Regular el règim d’inspeccions periòdiques al qual estaran sotmeses les instal·lacions, certificats de qualitat dels…