REGLAMENT D’EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS

Nou reglament d’emmagatzematge de productes químics i les seves instruccions complementaries. El Misteri d’Economia Industria i competitivitat, ha publicat el nou REPQ (Reial Decret 656/2017, de 23 de juny, per el que s’aprova el Reglament d’Emmagatzematge de Productes Químics i les seves Instruccions Tècniques Complementaries MIE APQ 0 a 10, publicat el 25 de Juliol de 2017) https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/25/pdfs/BOE-A-2017-8755.pdf   (BOE)   Aquest nou Reglament, substitueix i deroga el Reial Decret del 6 d’Abril 379/2001 i les seves IT MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-6 i MIE APQ-7…