Entra en vigor el nou reglament d’emmagatzematge de productes quimics i les seves intruccions complementaries.

REGLAMENT D’EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS

Nou reglament d’emmagatzematge de productes químics i les seves instruccions complementaries.

El Misteri d’Economia Industria i competitivitat, ha publicat el nou REPQ (Reial Decret 656/2017, de 23 de juny, per el que s’aprova el Reglament d’Emmagatzematge de Productes Químics i les seves Instruccions Tècniques Complementaries MIE APQ 0 a 10, publicat el 25 de Juliol de 2017) https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/25/pdfs/BOE-A-2017-8755.pdf   (BOE)


 

Aquest nou Reglament, substitueix i deroga el Reial Decret del 6 d’Abril 379/2001 i les seves IT MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-6 i MIE APQ-7 i la posterior modificació de la MIE APQ–9 del Reial Decret 105/2010 del 5 de febrer. L’entrada en vigor d’aquest, serà a partir del 25 d’Octubre del 2017.

Com a novetats, cal destacar:

  • Aplicació del Reglament CE nº 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell del 16 de Desembre.
  • Modificació i derogació de las Directives 67/548/CEE i de la 1999/45/CE, modificació del Reglament CE 1907/2006, i derogació de Reglament CEE 793/93, Reglament 1488/94 i les Directiva 76/769/CEE, 91/155/CEE, 93/105/CE i la 2000/21/CE.
  • No es d’afectació a instal·lacions existents a diferència del reglament precedent i la modificació de les MIE APQ 6, 7 i 9.
  • Incorporació de la MIE APQ-0 “Definicions Generals”
  • Incorporació de definicions especifiques de recipients fixes per diferents productes a les MIE APQ-1, 5, 6 i 7, així com un esment per matèries auto reactives.
  • D’aplicació tant en estat líquid com gasos i els seus serveis auxiliars, en establiments industrials i magatzems comercials i de serveis. Així mateix en magatzems fixes de líquids combustibles amb punts d’inflamació superiors a 60 ºC i inferiors a 100 ºC.
  • Incorporació de la MIE APQ-10, de prescripcions tècniques per instal·lacions d’emmagatzematge, carrega i descarrega de PQ en recipients mòbils.

Aquelles instal·lacions que es troben en procés d’execució, durant l’entrada en vigor del nou Reglament i que disposin de la data de sol·licitud de llicència d’obres o projecte d’execució visat, per acreditar la data, disposaran de dos (2) anys com a termini màxim per posar la instal·lació en servei i acollir-se a les anteriors disposicions.

Disseny Tècnic Ditecsa està preparada per assessorar per la seva aplicació. http://www.eic.cat/sites/default/files/novetats-nol/20227825e.pdf   (COEIC)