ENTRADA EN VIGOR EL NOU REGLAMENT D’INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS.

El Ministeri d’Economia, Industria i Competitivitat, ha publicat el nou RIPCI (Reglament de instal·lacions de protecció contra incendis), el 12 de Juny 2017.  BOE

Aquest nou Reglament, substitueix i deroga el Reglament del 1993, quasi 24 anys més tard de la primera publicació. L’entrada en vigor d’aquest, serà a partir del 12 de Desembre del 2017.

Com a novetats, cal destacar:

  • L’adaptació a les exigències dels materials de la construcció i exigències del marcat CE.
  • Regular el règim d’inspeccions periòdiques al qual estaran sotmeses les instal·lacions, certificats de qualitat dels materials i equips a instal·lar i l’actualització de les normes associades.
  • Incorporació dels nous sistemes de protecció activa en cas d’incendi.
  • Estableix condicions de disseny i instal·lació d’hidrants i BIE’s, així com establir les vides útils dels elements de lluita activa en cas d’incendi.
  • Regula l’àmbit d’actuació, requisits, habilitacions i els mitjans necessaris de les empreses instal·ladores i mantenidores.
  • Regula els programes de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis (trimestral, semestral, anual, quinquennal) i els actors que poden realitzar cada una de les actuacions.

Disseny Tècnic Ditecsa, ha estat present a la presentació del nou Reglament, i està preparada per assessorar per la seva aplicació. COEIC