IMPLEMENTACIÓ DE MODELAT BIM. LÍNIES DE CREIXEMENT I DESENVOLUPAMENT QUE APORTEN ALS PROJECTES, VALOR AFEGIT

Des de les col·laboracions que realitzem entre Disseny Tècnic Ditecsa S.A. i Audit Energia, estem en ple desenvolupament de projectes amb modelat BIM, vinculat amb software de càlcul que permet la plataforma BIM, com és el programari CYPE Ingenieros. En aquesta línea, des del departament tècnic podem aportar valor afegit als nostres clients, permet la perfecta implementació de les futures actuacions de manera virtual i detectem interferències per resoldre possibles conflictes abans de fer les actuacions. Des de Disseny Tècnic Ditecsa S.A., creiem que utilitzar la plataforma de disseny i…

REGLAMENT D’EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS

Nou reglament d’emmagatzematge de productes químics i les seves instruccions complementaries. El Misteri d’Economia Industria i competitivitat, ha publicat el nou REPQ (Reial Decret 656/2017, de 23 de juny, per el que s’aprova el Reglament d’Emmagatzematge de Productes Químics i les seves Instruccions Tècniques Complementaries MIE APQ 0 a 10, publicat el 25 de Juliol de 2017) https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/25/pdfs/BOE-A-2017-8755.pdf   (BOE)   Aquest nou Reglament, substitueix i deroga el Reial Decret del 6 d’Abril 379/2001 i les seves IT MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-6 i MIE APQ-7…